הכנת דוחות כספיים שנתיים, דוחות כספיים תקופתיים, הכנת דוחות תמחיר
(תקציב, מרכזי רווח, ניתוחים אנליטיים שונים) 

 צוות הביקורת והחשבונאות מורכבים מרואי חשבון, מתמחים וכלכלנים.
מעקב אחר תוצאות הפעילות של העסק במהלך השנה והתאמת תכנון המס היעיל ביותר.